E59

Je hebt weer gelijk.

Wat de stoffelijke werkelijkheid betreft, heb ik al eerder gesteld dat jullie geneigd zijn om het universum te vereenzelvigen met wat de ogen zien. Daarom dacht men tot aan het begin van de 20e eeuw dat er niets anders bestaat dan de stoffelijke werkelijkheid. Dat veranderde echter drastisch toen bleek dat de atomen zijn opgebouwd uit elektronen, neutronen en protonen, deeltjes die geen vaste vorm hebben en dus eigenlijk geen deeltjes zijn. Omdat het in feite energiegolven zijn, gaf men daaraan de naam golfdeeltjes.

Dat veranderde de visie op de werkelijkheid, temeer daar die golfdeeltjes zich niet zo gedragen als ze zich zouden moeten gedragen. In feite bleek dat de wetmatigheid van oorzaak en gevolg op dat subatomaire niveau zich heel anders manifesteert dan het volgens de geldende opvattingen zou moeten zijn. Zelfs de indeling in verleden, heden en toekomst werkt op dat niveau anders uit.

Nadat we hebben gelezen dat er in de subatomaire werkelijkheid vreemde dingen gebeuren, wijs ik erop dat de UG een wezenlijk verschil maakt tussen de subatomaire werkelijkheid en de stoffelijke werkelijkheid waarin wij leven. Wetenschappers doen dat niet, omdat zij er niet bij stil staan dat de subatomaire werkelijkheid van een volstrekt andere orde is. Men denkt gewoon dat de materie uit die golfdeeltjes bestaat, waardoor het één en dezelfde werkelijkheid is. Ik zal je nu laten ontdekken waarom het volgens de wiskunde van de UG twee verschillende werkelijkheden zijn.
 
Weet je het nog? We beginnen bij de punt. Welnu, als we daar vanuit gaan, bedenken we een wereld waarin er alleen punten zijn. Noem eens een paar figuren die in die wereld niet kunnen bestaan.
    
[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  E79 (laatste bladzijde)
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina