F56

samenvatting deel f

In het voorgaande deel E waren we al tot de conclusie gekomen dat de grondstructuur van het universum op drie lijnen kan worden uitgezet in 3-voud. Die figuur heet in de UG de moedergestalt. De drie assen moeten vervolgens meerdere malen worden onderverdeeld, net zo lang totdat we op die assen een reeks triaden herkennen waarmee we kunnen werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de drie aggregatietoestanden (gas, vloeistof, vaste stof) en de drie levensrijken (plant, dier, mens).

Nu weten we van allerlei overleveringen, de esoterie en de astrologie dat er 7-vouden zijn, 9-vouden en 12-vouden, waardoor we in dit hoofdstuk hebben onderzocht wat het verband is daartussen. Want als we dat niet begrijpen, kunnen we de juiste keuzes niet maken om het oerdrievoud verder onder te verdelen.

We nemen daartoe het kleurenspectrum met 7 kleuren als voorbeeld en merken op dat de 7 kleuren heel mooi in elkaar overgaan, maar ook als drie groepen kunnen worden benaderd. De kleur geel en blauw worden dan dubbel genomen. Hieruit kunnen we afleiden dat een 7-voud is opgebouwd uit drie triaden die onderling gescheiden zijn en toch in elkaar overvloeien. Neem de 3-voudige indeling stof, ziel, geest, die wordt in de 9-voudige indeling:

stof, stof, stof     -     ziel, ziel, ziel     -      geest, geest, geest

en in de 7-voudige indeling

stof, stof, stof/ziel, ziel, ziel/geest, geest, geest

Hieruit kunnen we afleiden dat de stof, de ziel en de geest niet zijn gescheiden. In werkelijkheid zijn er twee tussenniveaus die de overgang mogelijk maken van de geest naar de ziel naar de stof en omgekeerd. De 7-voudige indeling maakt dat duidelijk, terwijl die overgang in de 9-voudige indeling niet te zien is.


Vervolgens letten we op het verschil tussen het 3-voud en het 4-voud, waarbij we inmiddels weten dat het middelste element in het 4-voud kan worden verdubbeld en dan een dubbele functie heeft. In wiskundig opzicht is er dan een straal en een middellijn. De 9-voudige indeling:

stof, stof, stof, ziel, ziel, ziel, geest, geest, geest

wordt dan

stof, stof, stof, stof, ziel, ziel, ziel, ziel, geest, geest, geest, geest

Afhankelijk van de vraagstelling die we willen onderzoeken, kiezen we dan voor het 7-voud, het 9-voud of het 12-voud. In de esoterie wordt dat niet gedaan, waaruit we kunne afleiden dat men iets te gemakkelijk spreekt van 7-vouden zonder enig inzicht te hebben in de structuur daarvan.

Deze indeling kan vergeleken worden met de dimensionale opbouw van de wiskundige figuren die beginnen bij het middelpunt, de straal, de middellijn en de cirkel. Wanneer we die opbouw op dezelfde wijze voortzetten, krijgen we drie landen.

De UG zegt dan dat het middelpunt, de straal, de middellijn en de lege cirkel thuishoren in Puntland, in welk land er alleen lijnverbindingen zijn. Dat is er de oorzaak van dat de wetmatigheid in de subatomaire werkelijkheid zo heel anders is dan in de wereld waarin wij leven. Op basis van dit inzicht voorspel ik dat de wetenschap zonder de kennis van deze wiskunde nooit zal begrijpen waarom de subatomaire werkelijkheid zo anders is.

In Vlakland bestaat de triade uit de gevulde cirkel, de kubus en de lege bol. Daaruit kunnen we afleiden dat er in dat land lijnverbindingen zijn en vlakverbindingen. Kijk maar eens naar een flat die ruimte geeft en uit niets anders bestaat dan vlakken. Denk daarbij aan de vloeren, de muren en de plafonds.

In Bolland ten slotte zien we de gevulde bol, de bol van bollen, en de bol van bollen van bollen. Het is opvallend dat die figuren laten zien dat het heelal bestaat uit zonnestelsels (gevulde bol), melkwegstelsels (bol van bollen) en de "opeenvolgende heelallen (bol van bollen van bollen). Op dat hoogste niveau zijn er lijnverbindingen, vlakverbindingen en bolverbindingen.

We zien dan dat de punt overeenkomt met het meest elementaire golfdeeltje dat er bestaat. En de bol van bollen van bollen is de grootst denkbare eenheid.

In deel G wordt het duidelijk wat het doel is van deze theorie. Want nu we deze indelingen begrijpen, wordt het mogelijk om de meest oorspronkelijke triaden op de juiste wijze onder te verdelen.

   Keuzemenu G
   Vorige pagina
   Overzichtspagina